Pořad bohoslužeb od 21. 10. do 28. 10. 2018 – 43. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 10. do 28. 10. 2018 – 43. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
20. 10.
29. neděle v mezidobí 18.30  za + osobu
NE
21. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 na úmysl dárce (pí F)
10:30 za Františka Láníčka a rodiče z obou stran 
PO
22. 10.
Sv. Jana Pavla II., papeže     
18.00 mše sv.
za … 
ÚT
23. 10.
Úterý 29. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
24. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí    
18.00 za požehnání pro bezdětné manžele 
ČT
25. 10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 7:45 mše sv.
za …
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství 
17.30 – 18.30 animovaná ADORACE

26. 10.
Pátek 29. týdne v mezidobí  18.00  za + Františka a Julii Kudlíkovy a zemřelou a žijící rodinu 
SO
27. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí     od 17.45 hod. vypnout ZVONY
18.30 za + Rostislava Černohorského
NE
28. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Věru Cupalovu a rod. Bartošíkovu 
10:30 za + Řehoře Čapku 
15:00 růžencová pobožnost

Příležitostná oznámení v neděli 21. října 2018:

⇒ dnešní nedělní sbírka je na MISIE. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Poděkování patří také misijnímu klubku s rodiči, které přepravilo misijní jarmark.

⇒ v noci ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. 2012 začíná zimní čas. V neděli o třetí hodině ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času.

⇒ Ve středu 27. 10. 2018 v 18.45 hod.je setkání rodičů dětí, které jsou přihlášeny k prvnímu svatému přijímání. Sejdeme se (po mši svaté) v suterénu kostela.

⇒ v neděli 28. října v 15.00 hod. bude říjnová růžencová pobožnost, po ní kratičké setkání členů živého růžence

 • Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do  8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Dovolení je dáno na dobu 7 let.
 • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
 • Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Text z Říma:

  Nejdůstojnější otče,

  Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský  a předseda České biskupské konference, v synovské  úctě a náležité poslušnosti pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu svých spolubratří českých a moravských biskupů, kteří se shromáždili na podzimním zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a všech věřících, kteří jsou svěřeni do jejich péče. V pokoře tedy prosí, aby se v hranicích jejich národní působnosti zbožná návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro věřících, mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1.

  Dne 8. října 2012

  Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně laskavě vyhověla předložené prosbě, pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše zmíných Předpisech o povolování odpustků.

  Toto bude  platit po dobu sedmi let. Tomuto rozhodnutí ať  se nikdo nestaví na odpor.

  Z pověření jeho eminence

  Christophorus   Nykiel Regent

  Ioannes  Maria  Gervais    Ad.  a  Stud.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]