Pořad bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2018 – 4. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 1. do 28. 1. 2018 – 4. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
20. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
18.30 za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou 
NE
21. 1.
3. neděle v mezidobí – votivní mše „Za jednotu křesťanů“ 7:45 na poděkování za obdržené milosti a stálou ochranu
10:30 na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) 
PO
22. 1.
Pondělí 3. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    
18.00 za + Růženu Škrobáčkovu (zád.)
ÚT
23. 1.
 Úterý 3. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude 
   
ST
24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
18.00 za + Hedviku a manžela a syna Květoslava Pajchlovy 
ČT
25. 1.
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 7:45 za farní společenství 
   

26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
18.00 za dobrý úmysl (io)
SO
27. 1.
Sobota 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie    
18.30  
NE
28. 1.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 za + Terezii Petruskovu a na poděkování za 85 let života

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. ledna 2018:

⇒  Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

⇒ příští sobotu v 17.30 hod. je setkání rodičů v suterénu kostela, dětí přihlášených letos k 1. svatému přijímání 

⇒ příští neděli se budou zapisovat úmysly mší svatých na duben, květen a červen

⇒ minulou neděli jsme na úhradu elektrické energie v kostele za topení vybrali 33 700,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Zbývající peníze po uhrazení faktury nám zůstanou na další  vyúčtování za měsíc leden. Tedy:  33 700,- Kč – 25 202,- Kč = 8 498,- Kč.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem, kdo jste měli podněty pro ekonomičtější provoz v topné sezoně, ať se již jedná o pořízení tepelného čerpadla, či infra topení, plynu anebo solárních panelů umístěných na věži kostela. Všechna tato řešení jsou však poměrně velkými investicemi a vyžadují ve farnosti delší diskuzi a rozhodnutí pro jednu z variant. Bude k tomu prostor na setkáních farní rady, kterou nejprve musíme zvolit. Na stolečku u vchodu do kostela, kde jsou ohlášky máte tiskopisy, do kterých můžete napsat jména farníků, o kterých si myslíte, že mohou být členy farní rady pro další období. Člen farní rady by měl být aktivním křesťanem, který má dobrý přehled o práci ve farnosti, důvěru kněze i farníků. Měl by se dobře orientovat v pastorační oblasti a prokázat se konkrétními výsledky. Členové farní pastorační rady přispívají konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření pastoračního plánu farnosti. Podílejí se také na vytváření plánu údržby a oprav kostela i fary. Z Vašich lístků bude podle četnosti návrhů pro jednotlivé osoby sestavena kandidátní listina, kde budete mít možnost stejným způsobem jako u ostatních voleb (zakroužkováním kandidáta) dát svůj hlas konkrétní osobě. Přistupujte ke svým návrhům rozvážně a odpovědně. Lístky s vaším návrhem osob do farní rady odevzdáte do příští neděle, nejpozději v neděli 4. února do krabičky v kostele. Prosím, zúčastněte se této akce v co největším počtu. Předem Pán Bůh zaplať.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]