Volby do farní rady naší farnosti

VOLBY DO FARNÍ RADY L.P. 2018

Farnost Břeclav

 

I. ÚČEL FARNÍ RADY:

→ Farní rada se podle církevního práva (které je shrnuto v tzv. Kodexu kanonického práva – zkr. CIC) sestává ze dvou částí:

  • pastorační rady: pastorační otázky – bohoslužby, život farnosti, připravované akce…
  • ekonomické rady: technické a ekonomické otázky – porada, spolurozhodování

→ Farní rada má podle kánonu 536 §2 CIC hlas poradní, popř. (po domluvě s farářem) hlas poradní i spolurozhodující

→ Ve farnosti členové FR spolurozhodují např. o otázkách oprav fary či kostela, o výběrovém řízení na firmy, jež opravy provádějí, o přípravě a organizaci farních akcí (např. poutí, víkendových obnov) atd. Členové FR mají též právo být informováni a také spolurozhodovat o finančních otázkách farnosti. FR se ve farnosti schází 1x za 1-2 měsíce.

II. VOLBA FARNÍ RADY:

Kandidáti do FR jsou ve farnosti vybráni z těch, kteří jsou navrženi v 1. kole. Možnost navrhovat má každý farník (výzva je dnes 20. 1. a 21. 1. 2018 v nedělních oznámeních; krabice pro vkládání návrhů bude u hl. vchodu příští a přespříští neděli pro ty farníky, kteří jsou třeba na dovolené). Formulář k návrhu kandidátů do voleb FR.

→ Z navržených farníků budou vybráni ti, kteří budou nejčastěji navrhováni. Tito vybraní farníci budou osobně dotázáni, zda s kandidaturou souhlasí. Jména těch, kteří odpoví kladně budou uvedena na volebních lístcích.

→ Právo volit má každý farník nad 15 let. Právo být volen má každý nad 18 let. Každý farník, který má právo volit, obdrží volební lístek. Každý obdrží pouze jeden lístek – s výjimkou těch, kteří ho chtějí přinést starým a nemocným.

→ Na hlasovacím lístku každý zakroužkuje max. 12 kandidátů. Kroužkují se čísla před jmény. Pokud chce někdo dopsat kandidáty dle vlastního výběru, má k tomu na lístku dvě možnosti. Celkový počet jmen nesmí přesáhnout 12.

→ Vyplněné lístky se budou odevzdávat v ohlášeném termínu (sledujte nedělní ohlášky). Hlasuje se anonymně. Pro lepší informovanost o složení naší farnosti můžete na lístku vyplnit údaj o věku a pohlaví.

→ Zvoleno bude automaticky prvních 8 – 12 kandidátů. Farář farnosti má podle církevního práva možnost dosadit 1 – 4 kandidáty dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně zaměřené farníky atd.). Celkový počet zvolených a dosazených členů FR je v naší farnosti 12. Farní rada se volí na 1 rok, po roce může farář mandát FR prodloužit.