Pořad bohoslužeb od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí   18.30  za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka  
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Martina a Boženu Pafkovičovi
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 
PO
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze  6.45  roráty – mše sv. za farní společenství 
18.00 za nemocnou osobu 
ÚT
4. 12.
Úterý po 1. neděli adventní  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
5. 12.
Středa po 1. neděli adventní  18.00 na úmysl dárce  
ČT
6. 12.
Památka sv. Mikuláše, biskupa  7:45 za farní společenství
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství  

7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  8.00 – 12.00  tichá ADORACE na první pátek v měsíci
18.00 mše sv.
za . . . 
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek  7.45  mše sv. za . . . 
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + maminku Annu Frohlichovou 
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte při 10. výročí úmrtí 

Příležitostná oznámení v neděli 2. prosince 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost Oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

⇒ V době adventní budeme mít v pondělí a v úterý ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

⇒ v sobotu 8. 12. bude misijní klubíčko pro děvčata a mikulášská nadílka bude letos v neděli 9.12. ihned po dětské mši svaté. Na Mikuláše můžete přispět do pokladničky na stolečku.

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 28. 10. do 4. 11. 2018 – 44. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 28. 10. do 4. 11. 2018 – 44. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
27. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí  18.30  za + Rostislava Černohorského
NE
28. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Věru Cupalovu a rod. Bartošíkovu 
10:30 za + Řehoře Čapku 
15:00 růžencová pobožnost
PO
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice 
17.30  příležitost ke svátosti smíření 
18.00 na úmysl dárce
ÚT
30. 10
Úterý 30. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
31. 10.
Středa 30. týdne v mezidobí  17.00 – 18.00 příležitost k dušičkové svaté zpovědi – 2 cizí zpovědníci
18.00  za + Rudolfa Kučeru 
ČT
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek   17.30 příležitost ke svátosti smíření 
18.00  za farní společenství 

2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ   7.00  na úmysl papeže 
7.45 za všechny zemřelé
15.30 mše sv. ve St. Břeclavi za
. . . 
18.00 mše sv. u sv. Václava za
. . . 
SO
3. 11.
sv.Martina de Porres, řeholníka   18.30 za + Ladislavu Hutařovou a nemocného
NE
4. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a rodiny z obou stran a Artura
10:30 za + rodiče Antonína a Kateřinu Rebendových a zemřelé 2 děti

Příležitostná oznámení v neděli 28. října 2018:

⇒ změna času !! ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. Ve 3.00 hod. končí letní čas.
⇒ minulou neděli se na MISIE vybralo 35 600,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.
⇒ na zakončení růžencového měsíce bude dnes odpoledne v 15.00 hod. růžencová pobožnost.
⇒ příležitost k dušičkové svaté zpovědi bude v tomto týdnu ve středu 31. 10. 2018 od 16.50 hod. do 18.00 hod. Přijedou dva cizí zpovědníci. V pondělí a čtvrtek bude duchovní otec Josef zpovídat půl hodiny přede mší svatou.
⇒ ve čtvrtek na Slavnost Všech svatých bude kromě večerní mše svaté také mše svatá ve Staré Břeclavi v Domově seniorů.
⇒ v pátek ráno budou 2 mše svaté odpoledne je mše svatá v 15.30 hod. ve Staré Břeclavi. Po této mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově. Půjdeme společně z kaple průvodem a sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých. Pro ty kteří jsou v práci bude možnost ještě večerní mše svaté v 18.00 hod. v kostele sv. Václava na náměstí.
na první pátek v měsíci, tj.: 2. listopadu NEBUDE eucharistická adorace, bude místo ní dušičková pobožnost na hřbitově ve St. Břeclavi!

Odpustky pro duše v očistci:
Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

– dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 4. 11. do 11. 11. 2018 – 45. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 4. 11. do 11. 11. 2018 – 45. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
3. 11.
sv.Martina de Porres, řeholníka   18.30 za + Ladislavu Hutařovou a nemocného
NE
4. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a rodiny z obou stran a Artura
10:30 za + rodiče Antonína a Kateřinu Rebendových a zemřelé 2 děti
PO
5. 11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí   18.00  za Františka Riebauera 
ÚT
6. 11.
Úterý 31. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
ST
7. 11.
Středa 31. týdne v mezidobí     
18.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
ČT
8. 11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí  –.– mše svatá v Břeclavi není !
  9.00 mše sv. v Moravské Nové Vsi rekolekce kněží

9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky  18.00  za farní společenství
SO
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  18.30  za + Jakuba Sýkoru 
NE
11. 11.
32. neděle v mezidobí 7.45 mše sv.
za . . . 
9.00 Stará Břeclav za + Zdeňku a Bohumila Viktorinových a oboje rodiče
 10.30 za + Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou 

Příležitostná oznámení v neděli 4. listopadu 2018:

⇒ ve čtvrtek je kněžská rekolekce v Moravské Nové Vsi, začínáme mší svatou v 9.00 hod. a pak pokračuje program na faře

⇒ v sobotu v 11.00 hod. udílení svátosti křtu

⇒ 11. 11. 2018 si připomeneme 100 let od konce 1. světové války. Bylo to přesně v 11 hod 11. 11. 1918.

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 11. 11. do 18. 11. 2018 – 46. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 11. 11. do 18. 11. 2018 – 46. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  18.30  za + Jakuba Sýkoru 
NE
11. 11.
32. neděle v mezidobí 7.45 mše sv.
za . . . 
9.00 Stará Břeclav za + Zdeňku a Bohumila Viktorinových a oboje rodiče
 10.30 za + Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou 
PO
12. 11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka   9.00 za všechny zemřelé spoluobčany ze Staré Břeclavi
18.00 mše sv.
za …
ÚT
13. 11.
Památka sv. Anežky České, panny    mše svatá nebude 
ST
14. 11.
Středa 32. týdne v mezidobí   18.00 mše sv.
za …  
ČT
15. 11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve  7:45 za farní společenství
   

16. 11.
sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny  18.00  na úmysl dárce 
 
SO
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice  18.30  za rodiče Krčkovy, sestru Marii a syna Pavla  
NE
18. 11.
33. neděle v mezidobí – Den bible 7:45 mše sv.
za … 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 

Příležitostná oznámení v neděli 11. listopadu 2018:

⇒ v pondělí 12. 11. bude ve Staré Břeclavi v 9.00 hod. mše svatá za všechny zemřelé spoluobčany ze Staré Břeclavi, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti a po mši svaté se pomodlíme za naše zemřelé

⇒ 11. 11. 2018 si připomeneme 100 let od konce 1. světové války. Bylo to přesně v 11 hod 11. 11. 1918.

⇒ Římskokatolická církev v ČR se chce připojit k iniciativě britské ambasády, a letos poprvé si u nás připomenout výročí konce první světové války tím, že se 11. listopadu 2018 ve 13.30 rozezní zvony. Jedná se o sté výročí této události, v roce připomínky 100 let od vzniku Československa, v roce devadesátého devátého výročí vzniku katolické charity u nás.

Prosíme všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou znít po dobu několika minut kostelní zvony,“ vyzývá farnosti k zapojení generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

Tradice zvonění na připomínku konce války je doma ve Velké Británii, kde se 11. listopadu v 12.30 tamního času (13.30 SEČ) po celé zemi tradičně rozeznívají zvony k uctění obětí této první velké války a připomenutí jejího konce.

I v ČR půjde o ekumenickou iniciativu, do které se rovněž zapojí další církve, které jsou sdružené v Ekumenické radě církví v ČR (ERC).

Na neděli 11. listopadu taky připadá tzv. Veterans Day, Den válečných veteránů dobře známý především svým symbolem vlčího máku.

Podpořte prosím dle svých možností tyto iniciativy, a dejte nám o tom vědět! V duchu hesla: Odpusť, ale nezapomínej.

Continue reading