Svátosti

Svátosti Nového Zákona ustanovil Kristus a je jich sedm. Jsou viditelnými znaky neviditelných znamení. Týkají se všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana; díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání.

 

Svátosti se rozdělují na iniciační svátosti, které uvádějí do křesťanského života (křest, biřmování, svátost oltářní), uzdravující svátosti (svátost smíření, pomazání nemocných) a svátosti společenství a poslání (svátost manželství a kněžství).

 

Křest

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své děti, si domluví křest s duchovním správcem farnosti P. Mgr. Josefem Ondráčkem. Křtí se většinou v sobotu v 11 hodin. Termín je třeba domluvit aspoň měsíc předem.

Aby mohlo být dítě pokřtěno, je třeba, aby aspoň jeden z rodičů dával záruku, že se bude starat o náboženskou výchovu dítěte, a oba rodiče se zúčastnili přípravy ke křtu, která bývá v pátek od 16:30 na faře. Pokud rodiče, kteří žádají o křest dítěte, nejsou z farnosti, je třeba přinést propuštění ke křtu z farnosti, kde bydlí, od místního duchovního správce. Děti od šesti let musí mít již přípravu ke křtu.

Pokud žádají o křest dospělí, domluví si individuální přípravu s duchovním správcem farnosti.

Biřmování

Skrze svátost biřmování přijímají pokřtění dary Ducha svatého. Tato svátost je nazývána svátostí křesťanské dospělosti. Uděluje ji Otec biskup většinou jednou za pět let. U nás v naší farnosti bylo biřmování v roce 2010.

Svátost oltářní

K 1. sv. přijímání přistupují děti ve 3. třídě. Mají přípravu se svými učiteli náboženství ve škole a kromě toho také všechny dohromady z různých škol měsíc před 1. sv. přijímáním s otcem děkanem v suterénu kostela. Pokud má zájem o přípravu někdo z dospělých, domluví si ji s otcem děkanem.

Svátost smíření

„Kdykoliv ztratí věřící člověk přátelství s Bohem – milost posvěcující, má možnost je obnovit ve svátosti smíření.“

V naší farnosti se zpovídá před téměř každou mší svatou ve všední den i v neděli asi půl hodiny před začátkem bohoslužby. Mimořádná udílení svátosti smíření s více zpovědníky a déle probíhají před vánocemi, velikonocemi či Slavností Svatého Václava.

Svátost nemocných

Svátost nemocných mohou přijat věřící, kteří jsou vážně nemocní, buď individuálně, nebo při společném udělování v kostele. Většinou to bývá na začátku postní doby. Svátost nemocných pomáhá k uzdravení nejen tělesnému, ale i duchovnímu.

Svátost manželství

Svátost manželství si udělují snoubenci navzájem po určité přípravě buď při mši svaté nebo při bohoslužbě slova. Sňatek uzavřený před Bohem je nerozlučitelný. Je třeba, aby snoubenci aspoň 3 měsíce před sňatkem si domluvili na faře termín svatby a také ostatní důležité věci týkající se sňatku. Kontakty seženete tady na stránkách.

Pokud je ze snoubenců pouze jeden věřící, je možné pro druhého nevěřícího vyřídit dispens od otce biskupa. Pokud je některý ze snoubenců jiného vyznání (evangelického nebo pravoslavného), je třeba také dispense, kterou vyřídí duchovní v místě konání přípravy snoubenců.

Svátost kněžství

Svátost kněžství mohou přijat pouze ti, kteří zaslechli ve svém nitru Boží volání ke kněžství a mají dokončená potřebná studia na teologické fakultě.