Volby do farní rady naší farnosti

VOLBY DO FARNÍ RADY L.P. 2018

Farnost Břeclav

 

I. ÚČEL FARNÍ RADY:

→ Farní rada se podle církevního práva (které je shrnuto v tzv. Kodexu kanonického práva – zkr. CIC) sestává ze dvou částí:

  • pastorační rady: pastorační otázky – bohoslužby, život farnosti, připravované akce…
  • ekonomické rady: technické a ekonomické otázky – porada, spolurozhodování

→ Farní rada má podle kánonu 536 §2 CIC hlas poradní, popř. (po domluvě s farářem) hlas poradní i spolurozhodující

→ Ve farnosti členové FR spolurozhodují např. o otázkách oprav fary či kostela, o výběrovém řízení na firmy, jež opravy provádějí, o přípravě a organizaci farních akcí (např. poutí, víkendových obnov) atd. Členové FR mají též právo být informováni a také spolurozhodovat o finančních otázkách farnosti. FR se ve farnosti schází 1x za 1-2 měsíce.

II. VOLBA FARNÍ RADY:

Kandidáti do FR jsou ve farnosti vybráni z těch, kteří jsou navrženi v 1. kole. Možnost navrhovat má každý farník (výzva je dnes 20. 1. a 21. 1. 2018 v nedělních oznámeních; krabice pro vkládání návrhů bude u hl. vchodu příští a přespříští neděli pro ty farníky, kteří jsou třeba na dovolené). Formulář k návrhu kandidátů do voleb FR.

→ Z navržených farníků budou vybráni ti, kteří budou nejčastěji navrhováni. Tito vybraní farníci budou osobně dotázáni, zda s kandidaturou souhlasí. Jména těch, kteří odpoví kladně budou uvedena na volebních lístcích.

→ Právo volit má každý farník nad 15 let. Právo být volen má každý nad 18 let. Každý farník, který má právo volit, obdrží volební lístek. Každý obdrží pouze jeden lístek – s výjimkou těch, kteří ho chtějí přinést starým a nemocným.

→ Na hlasovacím lístku každý zakroužkuje max. 12 kandidátů. Kroužkují se čísla před jmény. Pokud chce někdo dopsat kandidáty dle vlastního výběru, má k tomu na lístku dvě možnosti. Celkový počet jmen nesmí přesáhnout 12.

→ Vyplněné lístky se budou odevzdávat v ohlášeném termínu (sledujte nedělní ohlášky). Hlasuje se anonymně. Pro lepší informovanost o složení naší farnosti můžete na lístku vyplnit údaj o věku a pohlaví.

→ Zvoleno bude automaticky prvních 8 – 12 kandidátů. Farář farnosti má podle církevního práva možnost dosadit 1 – 4 kandidáty dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně zaměřené farníky atd.). Celkový počet zvolených a dosazených členů FR je v naší farnosti 12. Farní rada se volí na 1 rok, po roce může farář mandát FR prodloužit.

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 25. 2. do 4. 3. 2018 – 9. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 2. do 4. 3. 2018 – 9. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 2.
Sobota po 1. neděli postní
18.30 na úmysl dárce
NE
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 Za + rodiče Salajovy a Pálkovy a všechny nemocné v rodině
PO
26. 2.
 Pondělí po 2. neděli postní    
18.00 na ú. d. 
ÚT
27. 2.
 Úterý po 2. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
28. 2.
 Středa po 2. neděli postní  9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na ú. d.  
ČT
1. 3.
 Čtvrtek po 2. neděli postní  7:45 za farní společenství
   

2. 3.
 Pátek po 2. neděli postní 8.00 – 12.00 adorace na první pátek v měsíci
17.30  pobožnost křížové cesty 
18.00 za + rodinu Kučerovu 
SO
3. 3.
 Sobota po 2. neděli postní    
18.30 za + manžela Josefa, rodiče Kománkovy a vnuka Václava 
NE
4. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
10:30 za . . .
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. února 2018:

⇒ dnes je sbírka haléř sv. Petra. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v pondělí 26. 2. po mši svaté v 18.45 hod. jste zváni na II. setkání – Jak slavit velikonoční třídenní – TRIDUUM! Vezměte si s sebou misálky.

⇒ ve středu 28. 2. v 9.00 hod. bude mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Po mši svaté možnost krátké besedy.

první pátek v měsíci – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme zapište se. Děkujeme.

⇒ v sobotu 3. 3. v 17.00 hodin je setkání rodičů provokomunikantů v suterénu kostela.

⇒ Iniciativa 24 hodin pro Pána

Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 9. a 10. března. Je vhodné nabídnout věřícím v každém děkanství alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků.
V břeclavském děkanství to bude kostel v Břeclavi – Poštorné

V Brně bude v pátek 9. 3. 2018 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost zpovědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc (viz <http://www.nikodemovanoc.cz>), tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.

Sbírky v roce 2018

V roce 2018 vyhlašuje otec biskup Vojtěch tyto diecézní sbírky v následujících termínech:

25. 02. 2018 2. neděle postní sbírka haléř sv. Petra xxxx91090
20. 05. 2018 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely xxxx91060
24. 06. 2018 Slavnost Narození Jana Křtitele sbírka na bohoslovce xxxx91010
23. 09. 2018 25. neděle v mezidobí sbírka na podporu kněží a pastorace… (PULS)
21. 10. 2018
Celý článek

Pořad bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2018 – 8. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 18. 2. do 25. 2. 2018 – 8. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO 17. 2.
Sobota po Popeleční středě     
18.30 za Boženu Dobšíčkovou 
NE
18. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Josefa a Filomínu Pivoňkových
10:30 za + rodiče Lacinovy a Ivančicovy 
14.30 pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání
PO
19. 2.
Pondělí po 1. neděli postní  18.00  Za + Miroslava Gála 
18.45 setkání – jak slavit velikonoční třídenní!
ÚT
20. 2.
Úterý po 1. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
21. 2.
Středa po 1. neděli postní    
18.00 Na úmysl dárce 
ČT
22. 2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra 7:45 za farní společenství
   

23. 2.
Pátek po 1. neděli postní  17.00  adorace – den modliteb a půstu za mír
18.00 za Boženu Vlčkovou
19.00 Přednáška P. ThDr. Jana Balíka, PhD. na téma: Manželská láska podle Amoris laaetitia
SO
24. 2.
Sobota po 1. neděli postní    
18.30 na úmysl dárce 
NE
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
10:30 Za + rodiče Salajovy a Pálkovy a všechny nemocné v rodině 

Příležitostná oznámení v neděli 18. února 2018:

sbírka na topení minulou neděli činila: 25 300,- Kč a faktura za leden je: 25 976,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ v pondělí 19. 2. po mši svaté v 18.45 hod. jste zváni na setkání – Jak slavit velikonoční třídenní – TRIDUUM! Setkání budou tři (19. 2.; 26. 2.; a 12. 3. vždy po mši svaté) a mají nám pomoci lépe se připravit na slavení velikonočního třídenní, které je jádrem naší křesťanské víry. Tento kratičký seminář je možné, pokud by byl zájem, během postní doby ještě jednou zopakovat.

⇒ v pátek 23. února 2018 po mši svaté bude přednáška P. ThDr. Jana Balíka, PhD. na téma: Manželská láska Amoris laaetitia – viz letáček na nástěnce. V sobotu setkání mládeže Podluží – viz pokyny o odjezdu.

Sbírka Haléř sv. Petra

⇒ Při bohoslužbách v neděli 25. 2. 2018 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2017 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 922 871 Kč.

⇒ Farnost Moravská Nová Ves zve všechny ministranty a šikovné děti břeclavského děkanátu na společné setkání spojené s fotbalovým turnajem. Kdy: 10. 03. 2018 od 09:00 do 15:00 hod.

farní tábor Břeclav 2018 se po dohodě se spoluorganizátory a po ustálení termínu se bude konat od 1.8.2018 do 4.8.2018 včetně. Místo bude na Radějově na faře.

⇒ Pozvánka na seminář Ideologie gender
Kněží, pracovníci diecézních pastoračních úseků, pastorační asistenti a další zájemci jsou zváni na seminář věnovaný aktuální ideologické hrozbě, která útočí na rodinu. Koná se 1. 3. 2018 na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Informace a přihlášky: http://www.rodiny.cz>. Seminář společně připravily pastorační sekce ČBK, Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK, Sekce pro mládež ČBK

Celý článek