Pořad bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2018 – 4. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 1. do 28. 1. 2018 – 4. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
20. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
18.30 za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou 
NE
21. 1.
3. neděle v mezidobí – votivní mše „Za jednotu křesťanů“ 7:45 na poděkování za obdržené milosti a stálou ochranu
10:30 na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) 
PO
22. 1.
Pondělí 3. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    
18.00 za + Růženu Škrobáčkovu (zád.)
ÚT
23. 1.
 Úterý 3. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude 
   
ST
24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
18.00 za + Hedviku a manžela a syna Květoslava Pajchlovy 
ČT
25. 1.
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 7:45 za farní společenství 
   

26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
18.00 za dobrý úmysl (io)
SO
27. 1.
Sobota 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie    
18.30  
NE
28. 1.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 za + Terezii Petruskovu a na poděkování za 85 let života

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. ledna 2018:

⇒  Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

⇒ příští sobotu v 17.30 hod. je setkání rodičů v suterénu kostela, dětí přihlášených letos k 1. svatému přijímání 

⇒ příští neděli se budou zapisovat úmysly mší svatých na duben, květen a červen

⇒ minulou neděli jsme na úhradu elektrické energie v kostele za topení vybrali 33 700,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Zbývající peníze po uhrazení faktury nám zůstanou na další  vyúčtování za měsíc leden. Tedy:  33 700,- Kč – 25 202,- Kč = 8 498,- Kč.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem, kdo jste měli podněty pro ekonomičtější provoz v topné sezoně, ať se již jedná o pořízení tepelného čerpadla, či infra topení, plynu anebo solárních panelů umístěných na věži kostela. Všechna tato řešení jsou však poměrně velkými investicemi a vyžadují ve farnosti delší diskuzi a rozhodnutí pro jednu z variant. Bude k tomu prostor na setkáních farní rady, kterou nejprve musíme zvolit. Na stolečku u vchodu do kostela, kde jsou ohlášky máte tiskopisy, do kterých můžete napsat jména farníků, o kterých si myslíte, že mohou být členy farní rady pro další období. Člen farní rady by měl být aktivním křesťanem, který má dobrý přehled o práci ve farnosti, důvěru kněze i farníků. Měl by se dobře orientovat v pastorační oblasti a prokázat se konkrétními výsledky. Členové farní pastorační rady přispívají konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření pastoračního plánu farnosti. Podílejí se také na vytváření plánu údržby a oprav kostela i fary. Z Vašich lístků bude podle četnosti návrhů pro jednotlivé osoby sestavena kandidátní listina, kde budete mít možnost stejným způsobem jako u ostatních voleb (zakroužkováním kandidáta) dát svůj hlas konkrétní osobě. Přistupujte ke svým návrhům rozvážně a odpovědně. Lístky s vaším návrhem

Pořad bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
13. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18:30 za Františka a Ludmilu Barančicových
NE
14. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí D.)
10:30 za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala
PO
15. 1.
Pondělí 2. týdne v mezidobí    
18.00 za + paní Anežku Steinorovu 
ÚT
16. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí    bohoslužba nebude 
   
ST
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata    
18.00 za + rodinu Febendovu, Tučkovu a Marii Tučkovu 
ČT
18. 1.
Památka Panny Marie,Matky jednoty křesťanů 7:45 za farní společenství 
   

19. 1.
Pátek 2. týdne v mezidobí    
18.00 na poděkování za dožití 70 let života
SO
20. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
18.30 za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou 
NE
21. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za . . .

 

10:30 na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. ledna 2018:

⇒ Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý volný den mešního formuláře Za jednotu křesťanů.

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.

⇒ V pátek 12. 1. přišla faktura ze elektřinu spotřebovanou v měsíci prosinci a činí: 25 202,- Kč; VT 0,101 a NT 10,982 (srovnej s tabulkou v minulých ohláškách). Datum splatnosti faktury je 23. 1. 2018. Dnešní sbírka je na uhrazení této faktury.

⇒ upozornění na havarijní stav obkladaček na WC. Prosíme nedotýkejte se zduřelé stěny na WC pro ženy, je zde velké nebezpečí zborcení a následného úrazu. Duchovní správa prosí ochotné muže o radu a pomoc v této věci. Děkujeme.

⇒ Topení v kostele – spotřeba elektrické energie – tabulka

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč
prosinec 2017 0,101  10,982  25 202,- Kč

»»» V topné sezóně bude sbírka na úhradu elektrické energie vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 7. 1. do 14. 1. 2018 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 1. do 14. 1. 2018 – 2. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
NE
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu 
PO
8. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce (pí S.) 
ÚT
9. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
ST
10. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí 18:00 za živou rodinu Gajdovu a Haladyovu 
ČT
11. 1.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 9:00 rekolekční mše svatá za farní společenství zde v Břeclavi

12. 1.
Pátek 1. týdne v mezidob 18:00 za + rodiče Greplovy a sourozence
SO
13. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18:30 za Františka a Ludmilu Barančicových 
NE
14. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí D.) 
10:30 za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. ledna 2018:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.
Organizátoři plesu prosí všechny, kteří pomáhali v loňském roce při přípravě farního plesu (navážení, pomoc, chystání…), aby se dostavili ve středu dne 10.1.2018 v cca 18:40 (po mši) do kostela, kde bude pracovní schůzka.
Další dobrovolníci jsou samozřejmě vítáni.
Za vše upřímné díky.

⇒ ve čtvrtek 11. ledna 2018 bude u nás v Břeclavi setkání kněží z děkanství – rekolekce. Začneme mší svatou v 9.00 hod., pak následuje program v suterénu kostela.

⇒ Kdo má zájem o prodej knih v prodejně v suterénu, ať se přihlásí v prodejně anebo v sákristii

⇒ na půlnoční, 1. a 2. svátek vánoční sbírky v kostele vynesly 54 700,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům. Celkový přehled hospodaření bude zveřejněn, jakmile ho děkanátní účetní bude moci zkompletovat.

⇒ Topení v kostele

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč
prosinec 2017 se očekává

»»» příští neděli 14. 1. bude první sbírka na topení v kostele. V topné sezóně bude sbírka vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 31.12. do 7.1.2018 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 31. 12. do 7. 1. 2018 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně 18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství 
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku
Pondělí
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – světový den modliteb za mír – zasvěcený svátek 7:45 za + Albínu a Antonína Gallovy
10:30 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka
Úterý
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   bohoslužba nebude
Středa
3. 1.
Středa po oktávu narození Páně nebo Nejsvětějšího jména Ježíš 18:00 za dar zdraví, hojnost darů Ducha svatého a pomoc P. M. Hostýnské
Čtvrtek
4. 1.
Čtvrtek po oktávu narození Páně 7:45 za farní společenství
Pátek
5. 1.
večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti

18:00
8.00 – 12.00 ADORACE
za + kamarády a kamarádky
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
Neděle
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu

Příležitostná oznámení v neděli 31. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

⇒ Dnes odpoledne bude na závěr občanského roku od 16.00 do 17.00 hod. ADORACE.

⇒ na první pátek v měsíci 5. 1. bude pravidelná ADORACE od 8.00 hod. do 12.00 hod., prosíme napište se na rozpis.

⇒ Příprava na 1. svaté přijímání
Milí rodiče třeťáčků. Dali jste své dítě pokřtít, a proto máte právo na pomoc církve při jeho výchově. Vaše dítě má právo seznámit a spřátelit se s Pánem Ježíšem, naučit se podle jeho evangelia pěkně žít.
Když bylo vaše dítě pokřtěno, bylo ještě malé. Teď je čas doplnit křest výukou, která předchází prvnímu svatému přijímání, začátku činného svátostného života.
Zveme vás srdečně, abyste své dítě k této přípravě přihlásili. Je pokřtěné, má na to právo. Přijďte v neděli 7. ledna 2018 na mši svatou v 10.30 hod, abychom si mohli vaše dítě zapsat mezi prvokomunikanty a povědět vám, jak bude příprava probíhat. Prosíme, ať si vaše dítě přinese s sebou křestní roušku. Na setkání se těší duchovní otec společně s katechetkami, které učí vaše dítě v náboženské výchově.

 

 

Tisk