Farní rada farnosti

VOLBY DO FARNÍ RADY L.P. 2018

Farnost Břeclav

 

I. ÚČEL FARNÍ RADY:

→ Farní rada se podle církevního práva (které je shrnuto v tzv. Kodexu kanonického práva – zkr. CIC) sestává ze dvou částí:

  • pastorační rady: pastorační otázky – bohoslužby, život farnosti, připravované akce…
  • ekonomické rady: technické a ekonomické otázky – porada, spolurozhodování

→ Farní rada má podle kánonu 536 §2 CIC hlas poradní, popř. (po domluvě s farářem) hlas poradní i spolurozhodující

→ Ve farnosti členové FR spolurozhodují např. o otázkách oprav fary či kostela, o výběrovém řízení na firmy, jež opravy provádějí, o přípravě a organizaci farních akcí (např. poutí, víkendových obnov) atd. Členové FR mají též právo být informováni a také spolurozhodovat o finančních otázkách farnosti. FR se ve farnosti schází 1x za 1-2 měsíce.

II. VOLBA FARNÍ RADY:

Kandidáti do FR jsou ve farnosti vybráni z těch, kteří jsou navrženi v 1. kole. Možnost navrhovat má každý farník (výzva je dnes 20. 1. a 21. 1. 2018 v nedělních oznámeních; krabice pro vkládání návrhů bude u hl. vchodu příští a přespříští neděli pro ty farníky, kteří jsou třeba na dovolené). Formulář k návrhu kandidátů do voleb FR.

→ Z navržených farníků budou vybráni ti, kteří budou nejčastěji navrhováni. Tito vybraní farníci budou osobně dotázáni, zda s kandidaturou souhlasí. Jména těch, kteří odpoví kladně budou uvedena na volebních lístcích.

→ Právo volit má každý farník nad 15 let. Právo být volen má každý nad 18 let. Každý farník, který má právo volit, obdrží volební lístek. Každý obdrží pouze jeden lístek – s výjimkou těch, kteří ho chtějí přinést starým a nemocným.

→ Na hlasovacím lístku každý zakroužkuje max. 12 kandidátů. Kroužkují se čísla před jmény. Pokud chce někdo dopsat kandidáty dle vlastního výběru, má k tomu na lístku dvě možnosti. Celkový počet jmen nesmí přesáhnout 12.

→ Vyplněné lístky se budou odevzdávat v ohlášeném termínu (sledujte nedělní ohlášky). Hlasuje se anonymně. Pro lepší informovanost o složení naší farnosti můžete na lístku vyplnit údaj o věku a pohlaví.

→ Zvoleno bude automaticky prvních 8 – 12 kandidátů. Farář farnosti má podle církevního práva možnost dosadit 1 – 4 kandidáty dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně zaměřené farníky atd.). Celkový počet zvolených a dosazených členů FR je v naší farnosti 12. Farní rada se volí na 1 rok, po roce může farář mandát FR prodloužit.

Pořad bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2018 – 4. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 1. do 28. 1. 2018 – 4. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
20. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
18.30 za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou 
NE
21. 1.
3. neděle v mezidobí – votivní mše „Za jednotu křesťanů“ 7:45 na poděkování za obdržené milosti a stálou ochranu
10:30 na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) 
PO
22. 1.
Pondělí 3. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    
18.00 za + Růženu Škrobáčkovu (zád.)
ÚT
23. 1.
 Úterý 3. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude 
   
ST
24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
18.00 za + Hedviku a manžela a syna Květoslava Pajchlovy 
ČT
25. 1.
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 7:45 za farní společenství 
   

26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
18.00 za dobrý úmysl (io)
SO
27. 1.
Sobota 3. týdne v mezidobí nebo sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie    
18.30  
NE
28. 1.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 za + Terezii Petruskovu a na poděkování za 85 let života

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. ledna 2018:

⇒  Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

⇒ příští sobotu v 17.30 hod. je setkání rodičů v suterénu kostela, dětí přihlášených letos k 1. svatému přijímání 

⇒ příští neděli se budou zapisovat úmysly mší svatých na duben, květen a červen

⇒ minulou neděli jsme na úhradu elektrické energie v kostele za topení vybrali 33 700,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Zbývající peníze po uhrazení faktury nám zůstanou na další  vyúčtování za měsíc leden. Tedy:  33 700,- Kč – 25 202,- Kč = 8 498,- Kč.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem, kdo jste měli podněty pro ekonomičtější provoz v topné sezoně, ať se již jedná o pořízení tepelného čerpadla, či infra topení, plynu anebo solárních panelů umístěných na věži kostela. Všechna tato řešení jsou však poměrně velkými investicemi a vyžadují ve farnosti delší diskuzi a rozhodnutí pro jednu z variant. Bude k tomu prostor na setkáních farní rady, kterou nejprve musíme zvolit. Na stolečku u vchodu do kostela, kde jsou ohlášky máte tiskopisy, do kterých můžete napsat jména farníků, o kterých si myslíte, že mohou být členy farní rady pro další období. Člen farní rady by měl být aktivním křesťanem, který má dobrý přehled o práci ve farnosti, důvěru kněze i farníků. Měl by se dobře orientovat v pastorační oblasti a prokázat se konkrétními výsledky. Členové farní pastorační rady přispívají konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření pastoračního plánu farnosti. Podílejí se také na vytváření plánu údržby a oprav kostela i fary. Z Vašich lístků bude podle četnosti návrhů pro jednotlivé osoby sestavena kandidátní listina, kde budete mít možnost stejným způsobem jako u ostatních voleb (zakroužkováním kandidáta) dát svůj hlas konkrétní osobě. Přistupujte ke svým návrhům rozvážně a odpovědně. Lístky s vaším návrhem